Zoals je ziet is de hele website veranderd en gemoderniseerd.
Om met de tijd mee te gaan was het nodig de website van de grond af op te bouwen. Hierdoor is het ook goed te zien op een smartphone en een tablet.
Ook is de website nu beveiligd door middel van een slotje in de adressenbalk.

Kijk gerust eens rond en neem contact met me op bij vragen.